iwebshop图像验证码漏洞有谁了解的。
blackie 2个月前
iwebshop 图像验证码漏洞有谁了解的。
jackwrh
jackwrh
2个月前

在iwebshop论坛看到@shophi发现了该漏洞,也提供了解决方法。


$width      = IReq::get('w') ? IReq::get('w') : 130;
$height     = IReq::get('h') ? IReq::get('h') : 45;
$wordLength = IReq::get('l') ? IReq::get('l') : 5;
$fontSize   = IReq::get('s') ? IReq::get('s') : 25;

在上面代码后面加入下面代码:

if(max($width,$height,$wordLength,$fontSize)>200){
 exit;
}
这样即可解决该漏洞。

免费拨打  180-0797-1768
免费拨打  180-0797-1768免费拨打 180-0797-1768
微信二维码
手机二维码
返回顶部
返回顶部返回顶部